Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

  • академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства
  • самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
  • фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
  • фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
  • списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
  • обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
  • хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
  • необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
  • надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
  • вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

 Наказ про введення в дію Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про академічну доброчесність

  

 

    У четвер, 30 січня, у фойє нашого закладу практичним психологом школи Шварц О.В. та педагогом-організатором Вачілею О.М. була оформлена інформаційна виставка про академічну доброчесність. Кожен із 20 плакатів має на меті доснести учням дуже важливу інформацію. Що таке академічна доброчесність, її види, що таке плагіат, чому не варто плагіатити та приклади наведення цитат, а також інша інформація зображена в доступній для дітей формі. Вже з перших хвилин виставки було чимало зацікавлених. Кожен, читаючи ці плакати, думав про те, чи займається саме він плагіатом. Окремі моменти були не зрозумілими для молодших школярів. Розібратися в складному допомагали Оксана Вікторівна та Олександра Миколаївна. Сподіваємося, що представлені плакати прочитає кожен учень нашого закладу і навчиться працювати чесно, без плагіату та правильно оформлюючи цитати.

  

Напишіть нам